Πρωτοβουλία για το Οριστικό Κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής

Πρωτοβουλία για το Οριστικό Κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής

Προκαταρκτική προκήρυξη για τη διαχείριση αποριμμάτων στην Αττική

κινά, με την προκαταρκτική προκήρυξη του έργου, η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου που θα αναλάβει τη μελέτη,κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης Απορριμμάτων στην Αττική.

Το έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και 20-25ετή λειτουργία τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, με συνολική δυναμικότητα της τάξης των 1.350.000 τόνων ετησίως. Οι μονάδες επεξεργασίας θα κατασκευαστούν εντός των ΟΕΔΑ Φυλής, Άνω Λιοσίων, Κερατέας και Γραμματικού, σε εκτάσεις που σύμφωνα με το υπουργείο είναι «ήδη αδειοδοτημένες και επαρκείς».

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012, ώστε τα έργα να είναι σε πλήρη λειτουργία εντός του 2014. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 430 εκατ. ευρώ, από τα οποία ποσό μέχρι 140 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί μέσω κοινοτικών ενισχύσεων και το υπόλοιπο από ιδιωτικά κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, που θα εξασφαλίσει ο ανάδοχος.

Τα έργα προτείνεται να υλοποιηθούν με την μέθοδο των Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και ο ανάδοχος θα αμείβεται με βάση τα εισερχόμενα απορρίμματα (gate fee) και την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Το σχέδιο της προκηρυξης εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, και με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εσωτερικών, Πάρη Κουκουλόπουλου, του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, και του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ηλία Λιακόπουλο. Θα αποσταλεί εντός της ημέρας για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος υποστηρίζει ότι ο διαγωνισμός «θα είναι απολύτως διαφανής και ανοικτός σε όλες τις δόκιμες και περιβαλλοντικά συμβατές μεθόδους επεξεργασίας που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας».

Διαβάστε την προκύρηξη, επιλέγοντας το σύνδεσμο στη δεξιά στήλη.

Advertisements

ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τον ΧΥΤΑ Φυλής

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ 27-07-2011
Προς τους Υπουργούς
• Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
• Εσωτερικών
Θέμα: Χώρος υγειονομικής ταφής Φυλής – ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής
Σύμφωνα με την, από 24/6/2010, ΙΡ/10/830 ανακοίνωση της ΕΕ: “Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για εσφαλμένη εφαρμογή των οδηγιών 2006/12/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ, που αφορούν τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, αντιστοίχως, λόγω της κακής λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής Φυλής – Σκαλιστήρη στην περιοχή της Αττικής. Επιθεώρηση που διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006 επιβεβαίωσε τις ελλείψεις στη διαχείριση του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής. Η παραβίαση του δικαίου της ΕΕ αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την κακοδιαχείριση”.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στις πολλαπλές προσφυγές και διαμαρτυρίες των πολιτών, που, στο σύνολό τους, θέτουν ουσιαστικά το πρόβλημα των όρων λειτουργίας της ΟΕΔΑ Δυτικής. Αττικής. Και αυτό διότι, με δεδομένη τη χωροθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής ως ΟΕΔΑ, φαίνεται ότι αναπτύσσονται αυθαίρετες χρήσεις του χώρου, κατά παράβαση του νόμου, προκαλώντας ντε φάκτο επιπρόσθετη επιβάρυνση, χωρίς κανέναν έλεγχο.

Γνωρίζουμε ότι στα όρια και παρά την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής υπάρχουν:
• ΧΑΔΑ (δεν δέχεται, πλέον, απορρίμματα)
• ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής – Α. Λιόσια, τμήμα Ι και τμήμα ΙΙ (δεν δέχεται, πλέον, απορρίμματα)
• ΧΥΤΑ Φυλής
• ΕΜΑΚ Ι
• Αποτεφρωτήρας νοσοκομειακών αποβλήτων
• Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύση βιοαερίου, με την επωνυμία ΒΕΑΛ
• Μονάδα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΜΔΑΥ), με την επωνυμία ΕΠΑΝΑ

Πέραν αυτών, γνωρίζουμε, επίσης, ότι:

1. Με την υπ’ αρ. 4344/2010 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτή η προσφυγή της ΕΥΔΑΠ για αποδοχή της λυματολάσπης στις εγκαταστάσεις του ΕΣΔΚΝΑ, οι οποίες περιορίζονται, ως γνωστόν, στο χώρο Άνω Λιοσίων – Φυλής.

2. Σύμφωνα με την απόφαση 61/2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΥΟΡ05-1) της Ε.Ε., ο ΕΣΔΚΝΑ έχει συνάψει με την Κοινοπραξία με την επωνυμία «LANDTEK EΠE – ENVIROPLAN OE» τη σύμβαση μίσθωσης χώρου, εντός της ΟΕΔΑ, με α.π. 9555/29.10.2010, κατόπιν της διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού, στο αντικείμενο της οποίας προβλέπεται ότι «Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή χώρων σχετικών με την προσωρινή αποθήκευση υλικών κατάλληλων για τη χωματοκάλυψη του ΧΥΤΑ (χώμα, άμμος κ.α.), την παραγωγή (με την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία Μονάδας Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.) ή και την εμπορία τέτοιων προϊόντων, καθώς και για άλλους περιβαλλοντικούς σκοπούς, που δεν θα παρεμποδίζουν τον ανωτέρω σκοπό».

3. Η ΕΕ του ΕΣΔΚΝΑ με τις υπ’ αρ. 256/2010 και 46/2011 αποφάσεις της ενέκρινε τη μεταφορά και εγκατάσταση δύο πάγιων λειοτεμαχιστών ογκωδών απορριμμάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής.

4. Η ΕΕ ΕΣΔΚΝΑ, έχει υπογράψει την υπ’ αρ. 491/21-1-2009 σύμβαση, καθώς και μεταγενέστερη με ημερομηνία 15-7-2010, με την εταιρεία ENVIROSUN, που αφορά στην παραχώρηση κατ’ αρχήν χρήσης στεγών της ΕΜΑΚ Ι για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κυψελών και στη συνέχεια επέκταση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος έως 500 KW στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής στα αποκατεστημένα τμήματα του ΧΑΔΑ και του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, στη βάση των αποφάσεών της 313/2008 και 338/2008. Με την απόφασή της 146/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ05-ΨΓΡ) απορρίπτει την εισήγηση του αρμόδιου υπηρεσιακού στελέχους για αναστολή των εργασιών, που απορρέουν από τη σύμβαση 491/21-1-2009, ενώ με την απόφασή της 168/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ05-3ΥΛ) παρατείνει τη χρονική διάρκεια της από 15-7-2010 σύμβασης. Η παραχώρηση, τελικά, είναι για 25 χρόνια, έναντι ανταλλάγματος που θα ανέρχεται σε «ποσοστό 3,5 % επί των ακαθαρίστων κερδών της εταιρείας από την λειτουργία του εν λόγω σταθμού». Σύμφωνα με τα στοιχεία των εν λόγω αποφάσεων η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ENVIROSUN ΕΠΕ έχει υποβάλει αιτήσεις στη ΔΕΗ ΑΕ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη στέγη της ΕΜΑΚ Ι και στα αποκατεστημένα τμήματα του ΧΑΔΑ και του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Στο χώρο πλησίον της ΕΜΑΚ και των αποκατεστημένων τμημάτων του ΧΑΔΑ, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βιοαέριο της ΒΕΑΛ, που προαναφέρθηκε, ισχύος 23,5 MW. Επίσης, ο χώρος του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι μέρος της Α΄ Ζώνης προστασίας της Πάρνηθας και η επιτρεπόμενη χρήση είναι πάρκο αναψυχής.

Επειδή όλα τα παραπάνω δημιουργούν εύλογες ανησυχίες στην τοπική κοινωνία, και όχι μόνο, ότι με δεδομένη την ύπαρξη της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής αναπτύσσονται δραστηριότητες και αναλαμβάνονται οικονομικές, και όχι μόνο, δεσμεύσεις, καθ’ υπέρβαση των θεσμοθετημένων διαδικασιών και όρων, χωρίς κανένα έλεγχο, εν αγνοία των πολιτών ή και των αρμοδίων, που έχουν σαν συνέπεια τη ντε φάκτο διατήρηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής έως και την επιπρόσθετη επιβάρυνσή της και με ενδεχόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις του δημοσίου,

για να αποκτήσω πλήρη γνώση των πραγματικών στοιχείων και προκειμένου να ενεργήσω περαιτέρω τα δέοντα,

ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραπομπής της χώρας μας στο δικαστήριο της ΕΕ, για το θέμα του ΧΥΤΑ Φυλής και σε ποιες ενέργειες έχει, στο μεταξύ, προβεί η κυβέρνηση;
• Προβλέπεται εναπόθεση της λυματολάσπης, από τις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας, στο ΧΥΤΑ Φυλής;
• Μπορούν στο χώρο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες, που δεν περιλαμβάνονται, καν, στον υφιστάμενο περιφερειακό σχεδιασμό, όπως οι υπό κατασκευή εγκαταστάσεις λειοτεμαχισμού ογκωδών και της μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.;
• Μπορούν στο χώρο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες, που δεν σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών και, μάλιστα, με την παράκαμψη ουσιωδών ενστάσεων, που έχουν κατατεθεί;

και αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω:

1. Την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και την άδεια λειτουργίας για κάθε μία εκ των: ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής (Α. Λιοσίων), ΧΥΤΑ Φυλής, ΕΜΑΚ Ι, αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων.
2. Την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, την άδεια λειτουργίας και τη σχετική σύμβαση με τον ΕΣΔΚΝΑ ή και το δήμο Φυλής για κάθε μία εκ των: μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου, μονάδας διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
3. Τη σύμβαση συνεργασίας του ΕΣΔΚΝΑ με την ΕΕΑΑ.
4. Τις συμβάσεις του ΕΣΔΚΝΑ για την ανάθεση της υποστήριξης της λειτουργίας της ΕΜΑΚ Ι και του αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων.
5. Τη σύμβαση ΕΣΔΚΝΑ – LANDTEK EΠE – ENVIROPLAN OE, τις σχετικές με αυτή αποφάσεις και τα νομιμοποιητικά έγγραφα της «LANDTEK EΠE – ENVIROPLAN OE» για την άσκηση δραστηριότητας εναλλακτικής διαχείρισης υλικών κατεδάφισης.
6. Τις συμβάσεις ΕΣΔΚΝΑ – ENVIROSUN ΕΠΕ και τις σχετικές με αυτές αποφάσεις.
7. Τις ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης για την περίοδο των τελευταίων 5 ετών (2006 έως 2011) για κάθε μία εκ των ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής (Α. Λιοσίων), ΧΥΤΑ Φυλής, ΕΜΑΚ Ι, αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων, μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου, μονάδας διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
8. Τις εκθέσεις ελέγχου – αυτοψίας λειτουργίας της ΜΔΑΥ, στις οποίες έχει προβεί η ΕΕΕΑΑ ή και ο ΕΣΔΚΝΑ ή και ο ΕΟΣΔΑΠ/ΥΠΕΚΑ, άλλως την έγγραφη ενημέρωση περί μη ελέγχου.
9. Τα παραστατικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί από την ENVIROSUN ΕΠΕ ή και τον ΕΣΔΚΝΑ προς τις αρμόδιες αρχές (ΡΑΕ κ.ά.) προκειμένου για την εφαρμογή ή μη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο χώρο της ΟΕΔΑ.
10. Την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ.
11. Τα παραστατικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί από τον ΕΣΔΚΝΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης λειοτεμαχισμού ογκωδών στο ΧΥΤΑ και της μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ..
.
Η ερωτώσα βουλευτής
Ηρώ Διώτη

Επιβάλλεται ριζική στροφή στη διαχείριση των απορριμμάτων

Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η πρόσφατη απόφαση του 6ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά από προσφυγή της ΠΟΕ ΟΤΑ, με την οποία ζητείται η ανάκληση της 1/2011 απόφασης του 5ου τμήματος, που θεωρούσε ότι δεν υπήρχε κώλυμα στην υπογραφή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ ΕΣΔΚΝΑ και αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, για τη δημοπράτηση των τεσσάρων μεγάλων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική, προϋπολογισμού 365.000.000 ευρώ, που είχε υποβληθεί για το σχετικό έλεγχο.

Το προφανές είναι ότι ακυρώνεται μια συγκεκριμένη προσπάθεια εφαρμογής του περιφερειακού σχεδιασμού, ενώ, στη χειρότερη περίπτωση, μετατίθεται χρονικά και οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια επιχειρηθεί. Εκείνο, όμως, που έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία είναι η επισήμανση της απόφασης πως, «επιχειρείται ανεπίτρεπτη υποκατάσταση στην πραγματοποίηση των διαγωνισμών για την εκτέλεση των επίμαχων έργων, κατά καταστρατήγηση των διατάξεων περί αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)» και πως, «η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της 2527/2009 Υπουργική Απόφαση για τη δυνατότητα των ΦΟ.Δ.Σ.Α. να αναθέτουν και επιμέρους υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων και λοιπές υπηρεσίες λειτουργίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αφορά τις δραστηριότητες που συνδέονται εν στενή εννοία με τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι οποίες πρέπει να ανατίθενται με τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διαγνωστικές διαδικασίες και δεν παρέχει τη δυνατότητα εκχώρησης νομοθετημένων αρμοδιοτήτων, όπως η αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών κατασκευής εγκαταστάσεων».

Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί κόλαφο στη συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης, μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, να εξακολουθεί να στερεί από την αιρετή περιφερειακή διοίκηση και το νέο διαβαθμιδικό όργανο (που, ταυτόχρονα, θα έχει και το ρόλο του νέου ΦοΔΣΑ) τις αρμοδιότητες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Ταυτόχρονα, είναι και μια έμπρακτη αποδοκιμασία της πρακτικής της πλειοψηφούσας παράταξης του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία είναι συνένοχη σε αυτό το παιχνίδι της απεμπόλησης των αρμοδιοτήτων της, ακόμη και μετά την εξάμηνη μεταβατική περίοδο (έληξε στις 30/6) και παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, στις 2/6. Την ίδια στιγμή, εξακολουθεί να είναι μετέωρη η συγκρότηση των νέων ΦοΔΣΑ, αφού το σχετικό ΠΔ εξακολουθεί να βρίσκεται στα χαρτιά, αν και θα έπρεπε να έχει υπογραφεί εδώ και καιρό. Με λίγα λόγια, το σχέδιο της ανάθεσης των μεγάλων εργολαβιών, με διαδικασίες fast track, από την αποκεντρωμένη διοίκηση έχει, ήδη, ναυαγήσει.

Στη νέα κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάρχουν δύο ακόμη σοβαρά δεδομένα:
• Το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού και της διαμόρφωσης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει και στον αρχικό σχεδιασμό του 2006. Σε συνθήκες αδιαφάνειας και έλλειψης ενημέρωσης για τα δεδομένα και τους στόχους, φυσικά. Πάλι από την αποκεντρωμένη διοίκηση, πάλι υποκαθιστώντας την αιρετή περιφερειακή διοίκηση και πάλι με την ένοχη σιωπή της τελευταίας.
• Το γεγονός ότι έχει λήξει η “διαβούλευση” και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου – πλαισίου για τα απόβλητα, το οποίο θα ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την οδηγία 2008/98/ΕΚ για την ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται η εκπόνηση εθνικού σχεδιασμού (ΕΣΔΑ) και ειδικών εθνικών σχεδιασμών (ΕΕΣΔΑ), στη βάση των ρυθμίσεων του νέου νόμου – πλαισίου, καθώς και ότι αυτοί λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των περιφερειακών σχεδιασμών (ΠΕΣΔΑ).

Με αυτά τα δεδομένα, στην κρίσιμη συγκυρία που διαμορφώνεται, αποκτούν πρωτεύουσα σημασία οι εξής επιδιώξεις:
• Να κατοχυρωθεί η ουσία της ιεράρχησης στη διαχείριση των απορριμμάτων, με την ενσωμάτωση ρύθμισης, στο νέο νόμο – πλαίσιο, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, της κοινής λογικής και της υπάρχουσας ευρωπαϊκής εμπειρίας, που θα προβλέπει ότι: προκειμένου να περάσουμε σε ένα στάδιο διαχείρισης, έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που μας προσφέρουν τα προηγούμενα στάδια.
• Η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού Αττικής πρέπει να ακολουθήσει τη ψήφιση του νόμου και την εκπόνηση του ΕΣΔΑ και των ΕΕΣΔΑ. Μέχρι τότε, “παγώνει” η εκτέλεση των νέων έργων του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού και δεν προκηρύσσονται νέα.
• Η αιρετή περιφερειακή διοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού της διαχείρισης, όπως προβλέπεται από το νόμο, ενώ συγκροτείται άμεσα και ο προβλεπόμενος διαβαθμιδικός σύνδεσμος, που θα έχει και τα καθήκοντα του ΦοΔΣΑ.
• Η διαδικασία της αναθεώρησης του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού και η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περνά στην περιφέρεια, παραμένει ανοιχτή στην κοινωνία, ενσωματώνει τα διδάγματα των αντιδράσεων που υπήρξαν (Γραμματικό, Κερατέα, Φυλή) και εμπλέκει το σύνολο των δήμων της Αττικής, που οφείλουν να διατυπώσουν άποψη, αλλά και σχέδια διαχείρισης ανά δήμο.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η “Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων” θεωρεί αναγκαίο να υπογραμμίσει, για μια φορά ακόμη, την τεράστια σημασία που έχει η συγκρότηση ενός παναττικού μετώπου (πολιτών, τοπικών και θεματικών συλλογικοτήτων, δημοτικών και περιφερειακών σχημάτων κλπ.), που θα αποσκοπεί στη ριζική αναθεώρηση – ανατροπή του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού και στην υιοθέτηση ενός νέου, τέτοιου ώστε:
• Στη λογική των υπερδιαστασιολογημένων κεντρικών φαραωνικών εγκαταστάσεων, τύπου Φυλής – Γραμματικού – Κερατέας, θα αντιπαρατάσσει την αρχή της εγγύτητας και την ιδέα της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης
• Στην επιλογή της διατήρησης μεγάλων ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων, με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση – καύση (με τη συνακόλουθη περιβαλλοντική υποβάθμιση) , θα αντιπαραβάλλει τις βιώσιμες πρακτικές της συνεχούς μείωσης των απορριμμάτων, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση
• Στην επιδίωξη της πλήρους ασυδοσίας των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και της εκτόξευσης του κόστους διαχείρισης, θα αντιτείνει την άμεση εμπλοκή των πολιτών, τον κοινωνικό έλεγχο, το δημόσιο χαρακτήρα και τις απλές μεθόδους χαμηλού κόστους για τον πολίτη.

18.07.2011

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων
prosynat@gmail.com

Εισήγηση του Θωμά Μπιζά απο την ΠΟΕ-ΟΤΑ στο Π.Σ Αττικής

Κύριε Περιφερειάρχη κυρίες και κύριοι

Θέλω εκ μέρους της ΠΟΕ-ΟΤΑ να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας δίνετε να μιλήσουμε για τις θέσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ στο επίμαχο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων . θα ήθελα προκαταβολικά να κάνω δυο παρατηρήσεις για την ενημέρωση του Γ.Γ κ Λιακόπουλου. Μας είπε ο κ. γενικός πως δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση για τα 4 εργοστάσια αλλά δε μας είπε ότι η σύμβαση αυτή έχει μπλοκαριστεί στο εκλεκτικό συνέδριο από την ΠΟΕ-ΟΤΑ γιατί είχε πολλές παρατυπίες. Δεύτερο μας είπε πως δεν έχουν επιλεγεί ακόμα τεχνολογίες αλλά δεν μας είπε πως έχει ήδη υπογράφει από τις 5-1-11 η έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων για την βιοξήρανση στην Φυλή. Δεν μας είπε όλη την αλήθεια ο κ. Γενικός.

Εμείς θεωρούμε πως μια συζήτηση για την διαχείριση των απορριμμάτων χωρίς αυτούς που διαχειρίζονται τα απορρίμματα από την ώρα που πέφτουν στους κάδους ως και την τελική τους διάθεση δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη συζήτηση. Εμείς που μιλάμε έχοντας απόλυτη επίγνωση του μεγέθους του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια θέλουμε με καθαρό τρόπο να σας πούμε πως οι προτεινόμενες λύσεις που περιλαμβάνουν εκχώρηση της αρμοδιότητας της διαχείρισης στο ιδιωτικό κεφάλαιο μαζί την επιλογή πανάκριβων τεχνολογιών που είναι οι λιγότερο φιλικές στο περιβάλλον , εκτός όλων των άλλων είναι και ανεφάρμοστες.

Είναι λύσεις που παρουσιάζονται ως σύγχρονες και αποτελεσματικές αλλά δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οι θηριώδης εγκαταστάσεις μαζικής διαχείρισης που προτείνονται ως λύση δεν θα έχουν την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών και θα ανεβάσουν υπέρμετρα το κόστος της διαχείρισης . Αυτό το μοντέλο των μεγάλων κεντρικών εγκαταστάσεων έχει ένα προσανατολισμό σε τεχνολογίες όπως η βιοξήρανση και η καύση που ευνοούν το μεγάλο κεφάλαιο που απαιτούν μεγάλους όγκους απορριμμάτων που υπονομεύουν την ανάκτηση και την ανακύκλωση .

Κυρίες και κύριοι

Ακούμε συνεχώς και διαβάζουμε σε όλες τις εισηγήσεις πως όλες αυτές οι προτάσεις γίνονται για να υλοποιηθεί ο ΠΕΣΔΑ και να μην χαθεί η χρηματοδότηση. . Θα πρέπει να κάνουμε εδώ δύο απαραίτητες διευκρινήσεις. Η πρώτη διευκρίνηση είναι πως ο ΠΕΣΔΑ τελικά δεν είναι σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων αλλά είναι κατάλογος συγκεκριμένων έργων σε προαποφασισμένους χώρους, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο χρηματοδότησης και μόνο.

Ένα σύστημα διαχείρισης πρέπει να ασχολείται με τα απόβλητα σε όλα τα στάδια παραγωγής, θα πρέπει να ελέγχεται, να αναθέτει σε καθέναν από τους παράγοντες (κράτος – ΟΤΑ- κλπ) το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, θα πρέπει να εφαρμόζει ασφαλείς δραστηριότητες διάθεσης, να προβλέπει διαδικασίες ελέγχου και διορθωτικών παρεμβάσεων και να είναι εφαρμόσιμο.

Η δεύτερη επισήμανση είναι πως ο ΠΕΣΔΑ έχει ήδη αλλάξει και πως εντάσσονται σε αυτόν χρήσεις και λειτουργίες μη προβλεπόμενες και πως εφαρμόζεται επιλεκτικά .

Αν πραγματικά θέλουμε ένα σύγχρονο ΠΕΣΔΑ και ένα ΠΕΣΔΑ υλοποιήσιμο άμεσα τότε θα πρέπει να κάνουμε ένα ΠΕΣΔΑ που να στηρίζεται στην αποκέντρωση και στην κοινωνική συμμετοχή . Ένα ΠΕΣΔΑ με σαφή προτεραιότητα στην μεγαλύτερη δυνατή ανάκτηση και την ελαχιστοποίηση των προς ταφή απορριμμάτων με μεθόδους φιλικές στο περιβάλλον και με κοινωνικά κριτήρια. Ο πιο σύντομος και ο πιο ασφαλής τρόπος να έχουμε ένα σύγχρονο και άμεσα υλοποιήσιμο ΠΕΣΔΑ είναι να κάνουμε ένα νέο ΠΕΣΔΑ . Να συμφωνήσουμε στον προσανατολισμό του και να τον σχεδιάσουμε από την αρχή. Για την ΠΟΕ-ΟΤΑ τα κριτήρια για ένα τέτοιο σχεδιασμό είναι πρωτίστως τα κοινωνικά κριτήρια και αυτό σημαίνει πως δίνουμε βάρος στα μέσα υλοποίησης που είναι οι ΟΤΑ και οι εργαζόμενοι σε αυτήν και οι πολίτες που καλούνται να συμμετέχουν ενεργά .

Εμείς ζητάμε πολιτικές πρόληψης , μείωσης του όγκου των απορριμμάτων και επαναχρησιμοποίησης υλικών. Θέλουμε ένα μεγάλο δίκτυο διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης που θα εξασφαλίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος. Δεν μιλάμε με συνθήματα ούτε λέμε λόγια του αέρα. Συνυπολογίζουμε το κοινωνικό το οικονομικό και το περιβαλλοντολογικό κόστος. Θέλουμε ένα δίκτυο αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης σε διάφορα επίπεδα μικρών ή μεγάλων δήμων. Θέλουμε εγκαταστάσεις που θα είναι ασφαλής για τους εργαζόμενους σε αυτές , που δεν θα έχουμε συνεχώς απώλειες ζωών όπως έχουμε σήμερα και θα είναι ασφαλής για το περιβάλλον και τους πολίτες.

Θέλουμε εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης και χαμηλού οικονομικού κόστους που θα είναι εύκολα διαχειρίσιμες από του ΟΤΑ και οικονομικά επωφελείς , που θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας . Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ είναι οι άνθρωποι που σηκώνουν τους κάδους, που δουλεύουν στις χωματερές, που προτείνουν επιστημονικά και κοινωνικά τεκμηριωμένες λύσεις για την διαχείριση των απορριμμάτων. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι η ομοσπονδία που διαδηλώνει για τα δικαιώματα των εργαζομένων στους ΟΤΑ και εν ανάγκη διαλύει και συνεδριάσεις όπως του ΕΣΔΚΝΑ ταυτόχρονα όμως κάνει και ημερίδες για την σύγχρονη διαχείριση κάνει και προσφυγές στο ΣτΕ και στο Εκλεκτικό συνέδριο. Εμείς που γνωρίζουμε καλύτερα από τον κάθε ένα τι είναι τα απορρίμματα δεν θα δεχτούμε ποτέ να μας αντιμετωπίσουν ως απορρίμματα. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να αναζητηθούν σύγχρονες λύσεις και καταθέτουμε για αυτό και επεξεργασμένες προτάσεις. Δεν συζητάμε όμως προτάσεις που εκχωρούνται δικαιώματα των ΟΤΑ στους εργολάβους και που χάνονται θέσεις εργασίας. Όποιοι επιχειρούν ή θα επιχειρήσουν κάτι τέτοιο να είναι σίγουροι πως θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους.

Για την ΠΟΕ-ΟΤΑ

Μπιζάς Θωμάς μέλος του Γ.Σ

Το δρόμο για την καύση απορριμμάτων ανοίγει το ΥΠΕΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ Η. ΔΙΩΤΗ
Χωρίς «να δαιμονοποιεί το σύνολο της τεχνολογίας της ενεργειακής αξιοποίησης», στην οποία περιλαμβάνεται και η καύση ο υφυπουργός κ. Αθανάσιος Μωραΐτης, άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για την καύση σκουπιδιών, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώς Διώτη, με θέμα τη θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων.
Ο υφυπουργός «πέταξε το γάντι» στους ΟΤΑ, επισημαίνοντας ότι αυτοί «έχουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για την επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού μεθόδων και τεχνολογιών που θα εφαρμόσουν στην περιοχή τους», προσθέτοντας όμως ότι το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει την καύση «ως αποδεκτή λύση, μεταξύ άλλων, για τη διαχείριση των παραγόμενων καυσίμων από την επεξεργασία των απορριμμάτων», καθώς αυτό «αποτελεί και νομική απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η βουλευτής κατήγγειλε ότι «υπάρχει μία συστηματική προσπάθεια προσανατολισμού της διαχείρισης των απορριμμάτων σε μεγάλης κλίμακας, πανάκριβες και προβληματικές εγκαταστάσεις θερμικής και ενεργειακής αξιοποίησης, ευθέως ανταγωνιστικές στις αποκεντρωμένες, περιβαλλοντικά ασφαλείς και προσιτές στους πολίτες λύσεις διαχείρισης, που προτάσσουν τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση σε μία προοπτική μηδενικών αποβλήτων».
«Προωθούμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ώστε να απεξαρτηθεί η χώρα μας από τα ορυκτά καύσιμα και ταυτόχρονα συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο αυτό, ναι, θα αξιοποιήσουμε κάθε ενεργειακή πηγή και πόρο, τον ήλιο, τον αέρα, ακόμη βεβαίως και τα σκουπίδια» δήλωσε ο υφυπουργός απαντώντας στις αιτιάσεις της βουλευτή, προσθέτοντας τέλος ότι ως ΥΠΕΚΑ «δεν προωθούμε μέτρα και πολιτικές για τη μαζική εισαγωγή αποβλήτων από άλλες χώρες, όμως το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ επιτρέπει τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων από τη μία χώρα στην άλλη, άρα δεν μπορούμε εμείς να απαγορεύσουμε ούτε την εισαγωγή αλλά ούτε και την εξαγωγή τους».
«Η υπόθεση, απ’ όπου κι αν τη δεις, βρωμάει κακή διαχείριση, κέρδη με ρίσκο την υγεία των ανθρώπων και κακό σχεδιασμό» τόνισε η βουλευτής και, αναφέροντας την περίπτωση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από καύση SRF και RDF στο Βόλο, που θα καίει εισαγόμενο σκουπίδι και θα επιδοτείται ως ΑΠΕ, πρόσθεσε ότι «η καύση των αστικών αποβλήτων και η παραγωγή SRF και RDF δίχως τηλεθέρμανση, θεωρείται από την Ε.Ε. απλή διάθεση και όχι αξιοποίηση και δεν είναι επιλέξιμη».
Σας καλούμε, είπε τέλος απευθυνόμενη στον Υπουργό, «να ξανασκεφθείτε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα για το μέλλον και δεν είναι καιροί το μέλημά μας να είναι το κέρδος και το τι θέλουν οι εργολάβοι».

Η πλήρης συζήτηση (από τα Πρακτικά της Βουλής, για πληρέστερη ενημέρωσή σας) είναι η ακόλουθη:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ΄
Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρη ερώτηση (αρ. 938/31-5-2011) της Βουλευτού του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κυρίας Ηρούς Διώτη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τη θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων.

ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κύριε Υπουργέ, η συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι μία πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση, που ξανάνοιξε έντονα τελευταία με αφορμή τον τετράμηνο αγώνα των κατοίκων της Κερατέας ενάντια στο ΧΥΤΑ. Όμως, αυτό δεν οδήγησε σε κάποια λύση ή σκέψη ως προς την ορθότητα των επιλογών του περιφερειακού σχεδιασμού, αλλά αντιθέτως άρχισαν ψίθυροι και μασημένα λόγια ως προς τον τρόπο που θα αποφασίσουμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας, ένα πρόβλημα που χρονίζει εξαιτίας των επιλογών διαχρονικά των κυβερνήσεων.
Τι να πρωτοπούμε; Από πού να το πρωτοπιάσουμε; Από τη Φυλή και τη Μαυροράχη έως τη Ζάκυνθο και το Γραμματικό πραγματικά βρωμάει! Βρωμάει κακή διαχείριση, κέρδη με ρίσκο την υγεία των ανθρώπων, κακό σχεδιασμό.
Θέλω, όμως, λόγω χρόνου να περιοριστώ στα εξής. Τι έχουμε δεδομένο; Έχουμε δύο αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για μονάδες βιολογικής ξήρανσης στη Φυλή και μονάδες καύσης στη Θεσσαλονίκη, μαζί με χώρο για την τέφρα, που, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ τοξική και λέτε πως θα αποθηκεύεται στο ίδιο σημείο. Ταυτόχρονα, δρομολογούνται και άλλες τέτοιες εγκαταστάσεις, ίσως στην Κερατέα, αλλά και ανά την Ελλάδα, όπως η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από καύση SRF και RDF στο Βόλο – για την οποία είχαμε καταθέσει και γραπτή ερώτηση- και η οποία μονάδα θα καίει εισαγόμενο σκουπίδι και θα επιδοτείται ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα, αν και με ποιον τρόπο εμπλέκονται στην αδειοδότηση της μονάδας στο Βόλο οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ που ασχολούνται με τη διαχείριση των απορριμμάτων και εάν οι εισαγωγές σκουπιδιών αποτελούν αντικείμενο του εθνικού σχεδιασμού. Σας είχε ρωτήσει και η ΡΑΕ, σχετικά με το εάν μπορεί να θεωρηθεί ΑΠΕ ή όχι αυτό το σκουπίδι το οποίο θα είναι εισαγόμενο και δεν απαντήσατε.
Υπάρχει, όπως βλέπουμε, μία συστηματική προσπάθεια προσανατολισμού της διαχείρισης των απορριμμάτων σε μεγάλης κλίμακας πανάκριβες και προβληματικές εγκαταστάσεις θερμικής και ενεργειακής αξιοποίησης, ευθέως ανταγωνιστικές στις αποκεντρωμένες, περιβαλλοντικά ασφαλείς και προσιτές στους πολίτες λύσεις διαχείρισης, που προτάσσουν τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση σε μία προοπτική μηδενικών αποβλήτων.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, με το εξής: Ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, εάν θεωρείτε τη λύση της καύσης, που επιλέχθηκε στη Θεσσαλονίκη, ως πρότυπο και για τις άλλες εγκαταστάσεις που προβλέπουν παραγωγή SRF και RDF και γενικότερα εάν υιοθετείτε και προκρίνετε τις μεθόδους θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ του ΣΥΡΙΖΑ: Θερμική αξιοποίηση – καύση απορριμμάτων

Με την ( ΑΠ.οικ 195119 / 5-1-2011/ ΥΠΕΚΑ /ΕΥΠΕ // ΑΔΑ : 4 Α9ΞΟ-Λ) εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι για την εγκατάσταση μονάδων Μηχανικής Διαλογής & Βιολογικής Ξήρανσης Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και με την ΚΥΑ 198436/18.04.2010 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της ΟΕΕΔΑ ΝΑ ενότητας νομού Θεσσαλονίκης, στα όρια της οποίας προβλέπεται και η κατασκευή μονάδας καύσης δευτερογενούς καυσίμου (RDF ή SRF), καθώς και χώρου διάθεσης της υπολειμματικής και της ιπτάμενης τέφρας. Ταυτόχρονα, σε πολλές άλλες περιοχές ( Κερατέα, Γραμματικό, Ημαθία κλπ.) έχουν δρομολογηθεί αντίστοιχες εγκαταστάσεις παραγωγής RDF και SRF, χωρίς να προσδιορίζεται, ούτε, πολύ περισσότερο, να διασφαλίζεται ασφαλής, αξιόπιστος και τεκμηριωμένος τρόπος διάθεσής τους. Ταυτόχρονα, φαίνεται το ΥΠΕΚΑ να συναινεί, με τη σιωπή του σε σχετικό ερώτημα της ΡΑΕ (Ο-41789/28.05.2010), στην απόφασή της για την αδειοδότηση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο Βόλο, με καύσιμο RDF – SRF, εισαγόμενο από την Ιταλία, με καθεστώς έργου ΑΠΕ. Το γεγονός αυτό αξιοποιείται από τους υποστηρικτές της απευθείας καύσης των απορριμμάτων, που ισχυρίζονται ότι στο ίδιο προνομιακό καθεστώς επιδότησης σαν ΑΠΕ, κατά το κλάσμα των βιοαποδομήσιμων υλικών που περιέχουν, μπορεί να ενταχθεί και η καύση σύμμεικτων απορριμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα παραπάνω έρχονται σαν αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας προσανατολισμού, σε εθνική κλίμακα, της διαχείρισης των απορριμμάτων, σε μεγάλης κλίμακας, πανάκριβες και προβληματικές εγκαταστάσεις θερμικής – ενεργειακής αξιοποίησης, ευθέως ανταγωνιστικές στις αποκεντρωμένες, οικονομικές, περιβαλλοντικά ασφαλείς και προσιτές στους πολίτες λύσεις διαχείρισης, που προτάσσουν τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, σε μια προοπτική μηδενικών αποβλήτων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Αν θεωρεί, ανεξάρτητα από τις επιλογές των διαφόρων ΦοΔΣΑ, τη λύση της καύσης που επιλέχθηκε για την ΟΕΕΔΑ της ΝΑ Θεσσαλονίκης σαν πρότυπο και για τις άλλες εγκαταστάσεις που προβλέπουν παραγωγή RDF και SRF, και γενικότερα αν υιοθετεί και προκρίνει τις μεθόδους θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων (απευθείας καύση σύμμεικτων, καύση RDF – SRF, αεριοποίηση κλπ.).

2. Αν θεωρεί την απευθείας καύση απορριμμάτων (ή των δευτερογενών καυσίμων RDF – SRF) στην ηλεκτροπαραγωγή αποδεκτή μέθοδο διαχείρισής τους,  αν συμφωνεί με την αντιμετώπισή της σαν ΑΠΕ και πως αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο εισαγωγής από το εξωτερικό τεράστιων ποσοτήτων απορριμμάτων για το σκοπό αυτό.

Η ερωτώσα βουλευτής

Ηρώ Διώτη

Σκουπίδια Αττικής: «Μπλόκο» του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Περιφερειακό Σχεδιασμό

Σοβαρό νομικό πρόβλημα για τον ΠΕΣΔΑ Αττικής που είναι βέβαιον ότι θα οδηγήσει σε νέα καθυστέρηση στην εφαρμογή του, δημιουργείται μετά τη σημερινή εισήγηση του αρμόδιου επιτρόπου (εισαγγελέα) του VΙ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr- έκρινε ως «παραδεκτή» την ένσταση που κατέθεσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ σχετικά με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΣΔΚΝΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής.

Η τελική απόφαση από το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένεται περί τα τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου, ωστόσο, νομικοί κύκλοι εξηγούσαν στην aftodioikisi.gr ότι η άποψη του εισαγγελέα έχει βαρύνουσα σημασία στην τελική κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Παράλληλα με την εισήγηση του αφήνει έκθετους τον απερχόμενο πρόεδρο του ΕΣΔΚΝΑ Νίκο Χιωτάκη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, θεωρώντας ότι είναι -αν μη τι άλλο- παράτυπες.

Σε περίπτωση που με την τελική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου γίνει δεκτή η ένσταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, τότε η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε νέα προγραμματική σύμβαση ακολουθώντας διαφορετικές διαδικασίες, πράγμα που αναμένεται να καθυστερήσει και άλλο την εφαρμογή του. Κι αυτό, γιατί εκτός των άλλων την 1η Ιουλίου η διαχείριση των απορριμμάτων (και) στην Αττική περνάει στο ΦΟΣΔΑ, που θα διαδεχθεί τον ΕΣΔΚΝΑ, με πρόεδρο τον περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει και ιδιαίτερη διάθεση να αναλάβει αυτή την ευθύνη και βεβαίως να δώσει λύση στο δύσκολο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο περιφερειακός σχεδιασμός στην ουσία βρίσκεται στον «αέρα» όχι μόνο λόγω της υπόθεσης της Κερατέας, αλλά και λόγω των νομικών εμπλοκών που υπάρχουν για την παράτυπη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Τι υποστήριξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τ.Α.:

– Η εκτελεστική επιτροπή του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) δεν είχε καμία αρμοδιότητα να εγκρίνει-υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Το μόνο αρμόδιο όργανο ήταν το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου.

– Η προγραμματική σύμβαση είναι ασαφής, καθώς δεν υπάρχει αναλυτικό κόστος τόσο ανά εργοστάσιο όσο και ανά τόνο επεξεργασίας των απορριμμάτων.

– Δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με τους εργαζομένους, οι οποίοι είναι και αυτοί που στην ουσία έρχονται σε πρώτη, άμεση επαφή με την αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμάτων.

Λιακόπουλος: «Είναι ράδιο αρβύλα»

Ερωτηθείς σχετικά από την aftodioikisi.gr ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ηλίας Λιακόπουλος για τις πληροφορίες της και για τη θέση του επιτρόπου τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τη μια δήλωσε πως «δεν ξέρω τίποτε, δεν ήμουν εκεί» και από την άλλη πως «είναι ράδιο αρβύλα».
«Δεν γνωρίζω», ήταν και η απάντηση του νομικού συμβούλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γιώργου Σουλτανιά.

Τι λένε ΕΣΔΚΝΑ και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Από την πλευρά των αντιδίκων, ΕΣΔΚΝΑ και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποστηρίχθηκε πως δεν έχει έννομο συμφέρον η ΠΟΕ-ΟΤΑ για να προσβάλει τη σύμβαση, ωστόσο, αυτό καταρρίπτεται εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που εκδικάζεται η υπόθεση.

Μάλιστα, ο δικηγόρος τού ΕΣΔΚΝΑ Βαγγέλης Χατζηγιαννάκης, που επικοινώνησε με την aftodioikisi.gr, είπε ότι «όντως ο επίτροπος τάχθηκε υπέρ της θέσης της ΠΟΕ-ΟΤΑ», ωστόσο, όπως διευκρίνισε, «αυτό δε σημαίνει κάτι, καθώς το 70% των προτάσεων των εισηγητών δε γίνονται αποδεκτές».

ΕΣΔΚΝΑ: Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ήξερε για τη σύμβαση

Μάλιστα, ο ΕΣΔΚΝΑ -θέλοντας να αντικρούσει τον ισχυρισμό της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ότι δεν ήξερε τίποτε- σημείωσε πως οι εργαζόμενοι -διά του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας και εκπροσώπων του Συνδέσμου των εργαζομένων στον ΕΣΔΚΝΑ- είχαν γνώση της σχετικής σύμβασης, καθώς παραβρέθηκαν στο σχετικό συμβούλιο της εκτελεστικής επιτροπής.

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Δεν παραβρέθηκα σε καμία συνεδρίαση για την απόφαση υπογραφής

Ωστόσο, πηγές της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στην Τ.Α. σημείωσε ότι παραβρέθηκε στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου και αποφασίστηκε να παραπεμφθεί η απόφαση για τη σύμβαση για τον περιφερειακό σχεδιασμό της Αττικής στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΔΚΝΑ, κάτι βεβαίως που δεν έγινε.

Και προσφυγή ακυρότητας της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Στο μεταξύ, την επόμενη εβδομάδα κρίνεται, με τη διαδικασία του άρθρου 152 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η προσφυγή της ΠΟΕ-ΟΤΑ κατά του ΕΣΔΚΝΑ για την απόφαση 1 – συμφωνία για τα σκουπίδια, για την οποία υποστηρίζει ότι ποτέ δε συζητήθηκε στην εκτελεστική επιτροπή τού Συνδέσμου και άρα είναι παράνομη.

Οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, ζητούν εξωραϊστικοί σύλλογοι του Δήμου

Σε κοινές τους συναντήσεις οι εκπρόσωποι Εξωραϊστικών – Πολιτιστικών Συλλόγων και άλλων φορέων του Δήμου Φυλής, αποφάσισαν ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

• Εκφράζουμε ανυποχώρητα την απόφασή μας προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο την υποβάθμιση της περιοχής μας, δεν επιτρέπουμε πλέον να κινδυνεύει άλλο η υγεία των παιδιών & γενικά των οικογενειών μας, που ήδη εδώ και 50 χρόνια υπομένουμε την ακατάπαυστη διεύλεση απορριμματοφόρων και παραμονή της χωματερής μέσα στα σπίτια μας.

• Θέση μας είναι: Με δεδομένο ότι σε λιγότερο από 2,5 χρόνια ο ΧΥΤΑ Φυλής θα κλείσει λόγω κορεσμού, να απομακρυνθούν και οι άλλες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον χώρο του ΧΥΤΑ και να μην εγκατασταθεί κανένα νέο εργοστάσιο διαχείρισης σκουπιδιών στην περιοχή.

Είναι μονόδρομος πλέον η εκπόνηση νέου Εθνικού /Περιφερειακού Σχεδιασμού για την διαχείριση των απορριμμάτων, με κύριο άξονα την διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση.

• Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Φυλής, να ενεργήσει άμεσα για την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου των περιβαλλοντολογικών όρων για την λειτουργία του ΧΥΤΑ και των εργοστασίων ανακύκλωσης. Στην Επιτροπή αυτή να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Συλλόγων του Δήμου. Σκοπός είναι οι τακτικές μετρήσεις του αέρα που αναπνέουμε, (η δυσωδία πλέον φθάνει στο απροχώρητο πολλές ώρες την ημέρα) και ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντολογικών όρων λειτουργίας από το εργοστάσιο κομποστοποίησης σκουπιδιών και μηχανικής ανακύκλωσης.

• Ζητάμε παράλληλα το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ, λόγω κορεσμού, να αρχίσουν από τώρα έργα αυτονόητης απορρύπανσης – αποκατάστασης & ανάπλασης του χώρου.

• Ζητάμε να γίνει έλεγχος της αδείας λειτουργίας και των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του εργοστασίου ΔΕΗ στα όρια του ΧΥΤΑ καθώς υπάρχουν υπόνοιες-πληροφορίες για απόρριψη επικινδύνων αποβλήτων (τοξικά clophen κλπ).

• Ζητάμε να προγραμματισθεί επίσκεψη στον χώρο του ΧΥΤΑ και των άλλων εγκαταστάσεων (όπως ΕΜΑΚ, αποτεφρωτήρας, κλπ) που λειτουργούν, αντιπροσωπεία από εκπροσώπους των Συλλόγων, ώστε να δουν και να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Εμείς, συναισθανόμενοι, την ανάγκη των συμπολιτών μας, για καλύτερες συνθήκες ζωής στην περιοχή μας, την διαφύλαξη της υγείας και προστασία της περιουσία μας, με όσα παραθέτουμε παραπάνω, θα διεκδικήσουμε δυναμικά την απομάκρυνση οποιασδήποτε διαχείρισης απορριμμάτων και την πλήρη αποκατάσταση και ανάπλασή της περιοχής μας.

Εκδήλωση της πρωτοβουλίας στο δημαρχείο Αν. Λιοσίων 18/4

Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε στην εκδήλωση:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

Σήμερα που η χώρα μας αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική κρίση στην ιστορία της και καλείται ο ελληνικός λαός να σηκώσει τα τεράστια βάρη για να ξεπεραστεί η κρίση – χωρίς ορατή διέξοδο – η κυβέρνηση προωθεί την ακριβότερη και πιο προβληματική , για την ποιότητα της ζωής μας, επιλογή διαχείρισης των απορριμμάτων.

Έτσι, κυβέρνηση, περιφέρεια Αττικής και διοίκηση του ΕΣΔΚΝΑ:

–          Συνεχίζοντας την πολιτική και των προηγούμενων κυβερνήσεων – προχωρούν στην παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

–          Οι αντιδράσεις που προκαλεί αυτή η πολιτική  τους, μπορεί και πρέπει να γίνει ένα ποτάμι που θα πνίξει τα σχέδια τους.

Απαιτούμε και διεκδικούμε:

–          Κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής

–          Η διαχείριση των απορριμμάτων να βρίσκεται υπό δημόσιο – κοινωνικό έλεγχο με την ευθύνη της Αυτοδιοίκησης

–          Καμιά εργολαβία στους ιδιώτες

–          Εφαρμογή πολιτικής μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων.

Αγωνιζόμαστε για:

1. Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ Αττικής) ώστε να συμπεριληφθούν οι προτάσεις των κοινωνικών και οικολογικών φορέων για την υιοθέτηση ολοκληρωμένων μοντέλων πράσινης διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων, που δίνουν έμφαση στην πρόληψη και ανακύκλωση, δημιουργούν πολύ περισσότερες θέσεις απασχόλησης , έχουν κοινωνική αποδοχή και πολύ μικρότερο κόστος.

2. Καμιά νέα μονάδα στο χώρο εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Φυλής. Να αποτρέψουμε τη μονάδα βιοξήρανσης 700.00 τόνων / έτος, το δεύτερο εργοστάσιο ΕΜΑΚ 40000 τόνων πλάι στο ήδη υπάρχον ΕΜΑΚ 360.000 τόνων/ έτος. Να αποτρέψουμε την πιλοτική μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας , όπως προτείνει ο ΕΣΔΚΝΑ και η ιδιωτική εταιρία «Ηλέκτωρ», καθώς και τη μονάδα καύσης, που όπως πιστεύουμε θα ακολουθήσει.

3. Ακύρωση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικής ξήρανσης στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αθήνας (εγκρίθηκαν 5-01-2011).

4. Να εγκαταλειφτεί η πολιτική των ΧΥΤΑ  και των τεράστιων ακριβών μονάδων διαχείρισης.

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής. Το χρονοδιάγραμμα να περιλαμβάνει κλίμακα μείωσης του όγκου απορριμμάτων που προορίζονται για ταφή για όσο διάστημα λειτουργεί η εγκατάσταση σαν χώρος τελικής διάθεσης.

Να απορριφτούν τεχνολογίες που παράγουν καύσιμα υλικά (RDF – SRF) και άρα οδηγούν στην προβληματική, αντικοινωνική και πανάκριβη καύση. Καμιά μονάδα επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή.

5.Επανεξέταση, επανασχεδιασμός και αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων (ΕΜΑΚ, μονάδα  αποτέφρωσης νοσοκομειακών κ.λ.π).

6. Ένταξη της ευρύτερης περιοχής σε ειδικό πρόγραμμα απορρύπανσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Επιδιώκουμε την κοινή δράση και το συντονισμό όλων των φορέων και των πολιτών όλης της Δυτικής Αθήνας για να υπερασπιστούμε την ποιότητα ζωής μας και το μέλλον των παιδιών μας.

ΧΥΤΑ στην Κερατέα δεν πρόκειται να γίνει! Αλοίμονο στον Μαραθώνα (Γραμματικό) και στη Φυλή!

Γράφει η Πόπη Σουφλή (attikanea)

Θα διακινδυνέψουμε μια πρόβλεψη, για την αυριανή συνάντηση της Δημοτικής Αρχής Λαυρεωτικής, με την υπουργό ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη, σχετικά με το μέγα θέμα του ΧΥΤΑ Κερατέας. Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι της δημοσιογραφίας, μας δίδαξαν πολλά.

Η Κερατέα, αντιστάθηκε τέσσερεις μήνες και κατέφερε το ακόρθωτο. Να έχει μπλοκάρει την κυβέρνηση ως προς την κατασκευή ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο. Κατέφερε δηλαδή, έστω και … άτυπα, να ανατρέψει ως προς το δικό της μέρος, την εγκατάσταση ΧΥΤΑ, να αποσυρθούν τα ΜΑΤ, με μεγάλη πιθανότητα (για να μην πούμε βεβαιότητα), να μην επιστρέψουν ΠΟΤΕ στη μεσογείτικη πόλη, άσχετα των αποφάσεων που θα εκδόσει το ΣτΕ.

Στην αυριανή συνάντηση της Δημοτικής Αρχής Λαυρεωτικής με την υπουργό ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη, θεωρούμε, ότι δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Λεβαντής, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προσέλθει στη συνάντηση, συνοδευόμενος και από τοπικούς πολιτικούς παράγοντες, ενδεχομένως και με τους ιδιώτες του ΒΙΟΠΑ και θα καταθέσει τις προτάσεις για συγχρονο ΟΕΔΑ εντός του ΒΙΟΠΑ, με κατασκευή που… θα γίνει κατά 70% από τους ιδιώτες του ΒΙΟΠΑ και κατά 30% από τον Δήμο Λαυρεωτικής, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ που απαρτίζουν το σύνολο της Λαυρεωτικής (Δήμο Σαρωνικού κλπ.)

Τα attikanea, σε τηλεφωνιξκή επικοινωνία που ειχαν με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής Κωνσταντίνο Λεβαντή, του έθεσαν το ερώτημα της πρόβλεψης για την αυριανή κρίσιμη συνάντηση. Ο Δήμαρχος, είναι αισιόδοξος, ότι η υπουργός Τίνα Μπιρμπίλη, θα κάνει αποδεκτή την πρότασή τους. Θέλουμε να κρατήσουμε την αισοδοξία του κ. Λεβαντή και να ελπίσουμε ότι η πρότασή τους θα γίνει αποδεκτή.

Τίθεται όμως ένα μεγάλο ερώτημα:

Ακύρωση μέρους του Περιφερειακού Σχεδιασμου, ως προς την Κερατέα, είναι βέβαιο, ότι θα σηματοδοτήσει δυναμικές κινητοποιήσεις από τους κατοίκους της Φυλής και του Γραμματικού, τουλάχιστον, καθώς οι δύο αυτές περιοχές, θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος των απορριμμάτων της Αττικής.

Και μπορεί αυτή τη στιγμή, οι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνα, να ασκούν υποτονική έως ανύπαρκτη στην ουσία αντίσταση, καθώς η νομική οδός «αντίστασης» που έχει επιλέξει να ακολουθήσει ο δήμαρχος Ιορδάνης Λουίζος και η απουσία ενημέρωσης και δυναμικής αντιμετώπισης, να αποτελεί στην ουσία ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ, κανείς όμως δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στην περίπτωση που ακυρωθεί και στην πράξη ο ΧΥΤΑ Κερατέας (γίνει δηλαδή δεκτή η πρόταση του Δήμου Λαυρεωτικής από την κυβέρνηση).

Στην ουσία, η δημοτική αρχή του Μαραθώνα, έχει αποδεχθεί το έργο. Το δείχνουν οι χαμηλοί τόνοι που κρατά, η απουσία ενημέρωσης, η απουσία ενεργοποπίησης στην ανακύκλωση (για… «έκθεση ιδεών») μιλησε ο δήμαρχος στην πρόσφατη συνάντηση – ενημέρωση, που πραγαμτοποιήθηκε με πρωτοβουλία των τριών συντονιστικών επιτροπών).

Οι κάτοικοι της Φυλής και των Άνω Λιοσίων, θα αντιδράσουν δυναμικά. Ήδη έχουν αρχίσει να γράφουν τη δική τους ιστορία αντίστασης, και παρ΄ όλο που πολλά χρόνια αντιδρούν, τώρα γίνεται πιο γνωστή και ξεπερνά τα όρια του τόπου τους.

Κατά την άποψή μας , τυχόν αποκλεισμός της Κερατέας από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, θα σημαίνει για …κάποιους… στην Φυλή και στο Γραμματικό (Μαραθώνας) περισσότερο μαύρο χρήμα στις τσέπες τους… Με τον φόβο των αντιδράσεων στους άλλους δήμους, σ’ ολόκληρη τη χώρα, που έχουν χωροθετηθεί ΧΥΤΑ, βάσει του Περιφερειακού Σχεδιασμού, θεωρούμε δύσκολη την αποδοχή της πρότασης της Δημοτικής Αρχής της Λαυρεωτικής, από την υπουργό ΠΕΚΑ. Με την άποψη αυτή, ταυτίζονται κι άλλοι, γνώστες και της πολιτικής και του θέματος.

Πολύ φυσικά, θα αναρωτηθείτε «και τι μέλλει γενέσθαι»; Η Τίνα Μπιρμπίλη, δεν αθα ποδεχθεί την πρόταση του Δήμου Λαυρεωτικής για ολοκληρωμένο ΟΕΔΑ εντός του ΒΙΟΠΑ. Θα αφησει το θέμα να σέρνεται…τα ΜΑΤ δεν θα επιστρέψουν στην Κερατέα, και στην ουσία, Φυλή και Γραμματικό, θα σηκώσουν το βάρος της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Θα μπορούσαμε να πούμε, «Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ Η ΖΩΗ ΜΟΥ», έτσι όπως βλέπουμε να εξελίσσεται η κατάσταση, αλλά ούτε στο ελάχστο δεν θα απαρνηθούμε, τον αγώνα που δώσαμε και στηρίξαμε τους κατοίκους της Κερατέας, στο τιτάνιο αγώνα τους. Ότι κερδίσουν, το κέρδισαν με το σπαθί τους.

Οι κάτοικοι του Μαραθώνα, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, έχασαν μια μοναδική ευκαιρία να εξεγερθούν και συνταχθούν δυναμικά με τον αγώνα της Κερατέας, υποστηρίζοντας παράλληλα και τον δικό τους αγώνα. Προτίμησαν τους καναπέδες τους.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα των επιλογών τους στις δημοτικές εκλογές, αυτο είναι το αποτέλεσμα της διχόνοιας που έσπειραν οι κυβερνώντες το Γραμματικό, αυτό είναι το αποτέλεσμα της… παρεούλας που εξελέγη στην λαϊκή συνέλευση ένα χρόνο πριν, αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανυπαρξίας των διορισμένων αιρετών, αυτό είναι το αποτέλεσμα των ευθυνών ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Ακόμα κι αν αύριο, στην συνάντηση της Δημοτικής Αρχής της Λαυρεωτικής με την υπουργό ΠΕΚΑ, οι πρώτοι, φύγουν με άδεια χέρια, ένα είναι βέβαιο.

ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ!

ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ!